background
logotype
image1 image2 image3 image4

Workshops och utbildningar / workshopit ja koulutukset

Genom brukarperspektiv kartläggs hur äldres hälsa, säkerhet och välbefinnande bäst stöds och befrämjas. Vi ordnar workshops/fokusgruppintervjuer med äldre personer, en aktivitetet som även inkluderar  intervjuer med närståendevårdare och professionella. I denna aktivitet är Yrkeshögskolestuderande aktivt involverade. För workshop/intervjuerna reserveras 1 dag/ grupp. Grupperna är 1) närståendevårdare (6 personer), 2) äldre (6 personer), 3) professionella i kommunerna (6 personer). Sammanlagt 18 personer, samt projektpersonal. Aktiviteten utvärderas.

Projektet genomsyras till samtliga delar av ett säkerhetstänkande. SPEK (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) skolar i projektet kommunal personal i säkerhetstänkande. Skolningarna kommer att bestå av delar: information om säkerhet samt ett interaktivt test i simulatorform. Lägenhetssimulatorn är en ombyggd flyttbar lastbilssläpvagn.

 _______________________________

Käyttäjien näkökulmasta kartoitetaan kuinka ikääntyneiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia voidaan parhaiten tukea ja edistää. Järjestämme workshopeja/fokusryhmähaastatteluita ikääntyneille ja haastatteluja tehdään myös omaishoitajille sekä kuntien ammattihenkilöstölle. Näissä tapahtumissa myös ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat aktiivisesti mukana. Workshopeille/haastatteluille varataan 1 päivä/ryhmä. Ryhmät ovat 1) omaishoitajat (6 henkilöä), 2) ikääntyneet (6 henkilöä), 3) kuntien ammattihenkilöstö (6 henkilöä). Yhteensä mukana on 18 henkilöä sekä projektihenkilöstö. Toiminta arvioidaan.

Projektia ohjaa sen kaikissa vaiheissa turvallisuusajattelu. SPEK (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) kouluttaa projektissa kuntien henkilökuntaa turvallisuusajattelussa. Koulutukset muodostuvat kahdesta osasta: turvallisuusinformaatiosta sekä interaktiivisesta testistä simulaatiomuodossa. Asuntosimulaattori on rakennettu liikuteltavaan rekan perävaunuun.

 

 

 _________________________________________________________________________________