background
logotype
image1 image2 image3 image4

Vad och hur gör vi? / miten toimimme?

Övergripande syfte med projektet är att utveckla nya innovativa och effektiva modeller/processer för att främja och stöda äldre personers hemmaboende och aktiva liv, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Modellerna/processerna utvecklas initialt i tre faser, på ett sådant sätt att vi även möjliggör våra studerandes involvering, genom nya innovativa lärmiljöer:

  • Vad har man forskat kring, och vad görs det i Österbotten för att främja, stöda och trygga äldres hemmaboende
  • Vad anser de äldre själva, samt anhöriga, om hemservicen
  • Vad önskar personalen för sitt yrkesutövande i hemservice
  • Genom att studera dessa processer önskar vi ta fram en modell för att på lämpligt sätt stöda äldres hemmaboende och ett välfungerande liv. 
  • Projektet genomsyras till samtliga delar av ett säkerhetstänkande. SPEK (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) skolar i projektet kommunal personal i säkerhetstänkande. Skolningarna kommer att bestå av delar: information om säkerhet samt ett interaktivt test i simulatorform. Lägenhetssimulatorn är en ombyggd flyttbar lastbilssläpvagn.  

____________________________

Projektin yleisenä tavoitteena on kehittää monitieteisestä näkökulmasta uusia innovatiivisia ja toimivia malleja/prosesseja, joilla edistetään ja tuetaan ikääntyneiden henkilöiden kotona asumista ja aktiivista elämää.

Malleja/prosesseja kehitetään aluksi kolmessa vaiheessa siten, että myös opiskelijoiden on mahdollista osallistua uusien innovatiivisten oppimisympäristöjen kautta.

  • Mitä tiedetään aikaisemman tutkimustiedon perusteella, ja mitä tehdään Pohjanmaan maakunnan alueella ikääntyneiden kotona asumisen edistämiseksi, tukemiseksi ja turvaamiseksi
  • Mikä on ikääntyneiden sekä heidän omaistensa mielipide kotipalvelusta
  • Mitkä ovat henkilökunnan toiveet ammatinharjoittajina kotipalvelussa
  • Käymällä nämä vaiheet läpi, toivomme saavamme aikaiseksi mallin, jonka avulla voimme oikealla tavalla tukea ikääntyneiden kotona asumista ja hyvin toimivaa arkea.
  • Projektia ohjaa sen kaikissa vaiheissa turvallisuusajattelu. SPEK (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) kouluttaa projektissa kuntien henkilökuntaa turvallisuusajattelussa. Koulutukset koostuvat kahdesta osasta: turvallisuusinformaatiosta sekä interaktiivisesta testistä simulaatiomuodossa. Asuntosimulaattori on rakennettu liikuteltavaan rekan perävaunuun.